اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی

به منظور بهره گیری از توانمندی های علمی، فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای، فناوری، پژوهشی دو دانشگاه، تفاهم نامه همکاری بین طرفین به امضا رسید.