طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر شهرام حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۱ کد : ۱۵۲۳۷ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۰۸۰
دکتر احد اعظمی بعنوان مدیر گروه داخلی، دکتر علی محمدیان اردی بعنوان مدیر گروه بیهوشی، دکتر مهرداد میرزا رحیمی بعنوان مدیر گروه اطفال، دکتر محمدعلی محمدی بعنوان مدیر گروه پرستاری و ارشد داخلی جراحی و دکتر پوران اخوان اکبری بعنوان مدیر گروه مامایی دانشگاه منصوب شدند.
طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر شهرام حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

( ۹ )