درمانگاه پوست

تعداد بازدید:۳۰۰۰۰
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر رستمی متخصص پوست، مووزیبائی شنبه- چهارشنبه-پنجشنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر عدالتخواه متخصص پوست، مووزیبائی یکشنبه- دو شنبه- سه شنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر حافظی فرد متخصص پوست، مووزیبائی شنبه-دوشنبه-چهارشنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر رضائی بنا متخصص پوست، مووزیبائی یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر میرمحمدی متخصص پوست، مووزیبائی ..............................

شنبه-یکشنبه-دوشنبه - سه شنبه -چهارشنبه (بیمارستان امام)

 

دکتر عزتی متخصص پوست، مووزیبائی .............................. شنبه - دوشنبه- چهارشنبه (بیمارستان امام رضا)
دکتر راضیه گل محمدی متخصص پوست، مووزیبائی .............................. یک شنبه - سه شنبه (بیمارستلن امام رضا)
آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۷