کارشناسان امور مامایی

تعداد بازدید:۱۱۶۱

 

فاطمه ایرجی

کارشناس امور مامایی و صدور پروانه مرکز

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

پست الکترونیکی: Fatemehiraji8@gmail.com

شماره تماس: 33534843 - 045 داخلی 2373

 

 


آزاده اسدی دوست

کارشناس امور مامایی

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

پست الکترونیکی: Azadeh.asadidoost@gmail.com

شماره تماس: 33534788 - 045

 

 

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۸