مطالب آموزشی پرستاری

تعداد بازدید:۱۳۵۲

 

کارگاه دو روزه زخم / تیرماه ۹۷

۱) /file/download/page/1561267931-feshari-254190.pdf

2) /file/download/page/1561267940-ghannadiasl-dibetic-foot-care.pdf

3) /file/download/page/1561267953-pishgiri-254227.pdf

4) /file/download/page/1561267964-poost-254189.pdf

5) /file/download/page/1561267975-wound-care-generic-product-solutions-lecture-material.pptx

6) /file/download/page/1561267986-.pdf

7) /file/download/page/1561267997-.pdf

8) /file/download/page/1561268017-1.pdf

9) /file/download/page/1561268028-.pdf

10) /file/download/page/1561268047-.pdf

11) /file/download/page/1561268060-.pdf

12) /file/download/page/1561268069-.pdf

13) /file/download/page/1561268079-.pdf

14) /file/download/page/1561268093-254249.pdf

15) /file/download/page/1561268158-.pdf

16) /file/download/page/1561268166-.pdf

 


 

کنترل عفونت

۱) /file/download/page/1561268549-dr.seifi-tabriz.pptx

2) /file/download/page/1561268558-hcai-epidemiology-tir-97.pptx

3) /file/download/page/1561268567-health-care-associate-infection.pptx

4) /file/download/page/1561268578-kohi.pptx

5) /file/download/page/1561268588-outbreaks-of-hospital-infection.pptx

6) /file/download/page/1561268598-95-.pdf

7) /file/download/page/1561268634-.pptx

8) /file/download/page/1561268647-.pptx

9) /file/download/page/1561268663-26-97.pptx

10) /file/download/page/1561268675-.docx

 


سل

۱) /file/download/page/1561269616-1-dr.nasehi-tb-importance-and-epidemiology-nurses-workshop-97.pptx

2) /file/download/page/1561269626-2-dr.bonakdar-tb-diagnosis.pptx

3) /file/download/page/1561269634-3-dr.nasehi-tb-treatment-drug-resistance.pptx

4) /file/download/page/1561269644-4-dr.nasehi-infection-control.ppt

5) /file/download/page/1561269655-marjani-ltbi-27.4.97.pptx

 


سقوط

۱) /file/download/page/1561269900-1543734292-sogoot.pdf

 


 

اصول پیشگیری از عفونت های بیمارستانی ناشی از ارائه خدمات سلامت

 

۱) قسمت اول

۲) قسمت دوم

۳) قسمت سوم

۴) قسمت چهارم

۵) قسمت پنجم


دستورالعمل کروناویروس جدید

 

۱) دستورالعمل کروناویروس ۱

۲) دستورالعمل کروناویروس ۲

 

آموزش عمومی و تخصصی تهدیدات CBRN

1)جزوه آموزشی CBRN

 

اصول آموزش به بیمار و توانمند سازی بیمار و خانواده

 

آیین نامه کمیته آموزش به بیمار و خانواده در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

‌‌

‌‌‌‌‌‌‌اهم چالش ها ی موجود در بیمارستانها در ازتباط با ایمنی بیمار و موازین پیشگیری و کنترل عفونت در دوران پاندمی کرونا وراهکارهای آنها

 

 

آخرین ویرایش۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰