کارشناسان اداره پرستاری

تعداد بازدید:۱۸۰۸

 

دلشاد آقامحمدی

کارشناس امور نیروی انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

پست الکترونیکی: Aghamohammadidelshad@gmail.com

شماره تماس: 33534685 - 045

 

 

 


مدینه رضازاده

کارشناس کنترل عفونت و آموزش به بیمار

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری/ کارشناس ارشد روانشناسی

پست الکترونیکی: madrezazade@gmail.com

شماره تماس: 33534685 - 045

 


فاطمه اعظمی

کارشناس اورژانس های بیمارستانی / کارشناس برنامه 724 و 247 / کارشناس بحران و بلایا

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: Azami.baran@gmail.com

شماره تماس: 33534843 - 045 داخلی 2435

 

 


خدیجه منصوری

کارشناس نظارت و ارزیابی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

پست الکترونیکی: 

شماره تماس: 33534843 - 045 داخلی 2435

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹