رئیس اداره پرستاری

تعداد بازدید:۳۸۷۵

الهامه نصیری

عضو هیات علمی دانشگاه

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مراقبت های پرستاری ویژه

 

پست الکترونیکی:

e.nasiri@arums.ac.ir

nasirielhameh@yahoo.com

 

شماره تماس: 33534330 - 045

 

سوابق اجرایی و مدیریتی: سرپرستار - سوپروایزر - کارشناس اداره پرستاری - عضو هیات علمی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۸