معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۲۶۸۹

 

فرهود محمد زاده

ارزیاب ارشد اعتباربخشی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: mail.f.mohammadzadeh@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۶۸ - ۰۴۵

 

 

 


سولماز ارشادی فرد

کارشناس اعتباربخشی و ایمنی بیمار

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

پست الکترونیکی: darman.nezarat@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۶۸۵ - ۰۴۵

 

 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۸