غیر مجاز

تعداد بازدید:۹۳۹

مراکز و موسسات غیر مجاز برای برگزاری دوره های آموزشی طب سنتی و صدور گواهینامه

 

براساس ابلاغیه شماره ۴۰۰/۱۰۹۱۰ مورخ ۹۲/۹/۲ معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برابر ماده ۴ مصوبه ۴۸۳ وتبصره های ۱و۲ مصوبه ۵۱۳ شورای مذکور، هرگونه فعالیت جهت آموزش درحوزه پزشکی، دندانپزشکی و.. که مرتبط با این وزارتخانه می باشد، نیازمند اخذ مجوز بوده در غیر اینصورت برابر تبصره ۹ مصوبه شماره ۴۸۳، مؤسسات فوق بایستی تعطیل وپرونده صاحبان آنها به مراجع صالحه قضایی ارسال گردد.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷