ساختار تشکیلاتی

تعداد بازدید:۱۲۲۴

ساختار تشکیلاتی: جایگاه اداری اداره طب سنتی ایرانی و مکمل

 

جایگاه اداره طب سنتی ایرانی و مکمل در ساختار تشکیلاتی دانشگاه

اداره طب ایرانی و مکمل طبق ابلاغیه شماره ۴۰۰/۳۰۸۵۳ مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ بعنوان یک اداره مستقل تحت نظر معاونت درمان دانشگاه تعریف شده است.

براساس ابلاغ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بطور کلی امور مرتبط با درمان در حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل از سوی اداره طب سنتی ایرانی و مکمل معاونت درمان دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی پیگیری خواهد شد.

این اداره به عنوان یک واحد ناظر، مشاور و همکار در امور مندرج در شرح وظایف ابلاغی از سوی مرکز محترم توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد و برای اجرای وظایف محوله، از مسیر واحدهای اجرایی مرتبط در معاونت درمان دانشگاه و با هماهنگی آنها عمل می نماید.

ادارات طب ایرانی و مکمل وظیفه هماهنگی و دریافت گزارشات مربوط به برنامه های آموزشی- پژوهشی، بهداشتی و غذا و دارو را از معاونت های مربوطه با توجه به وظایف تعیین شده برای آنها رابرعهده دارند.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷