میز خدمت معاونت درمان

تعداد بازدید:۳۴۹۶۵

عنوان خدمت

شناسه خدمت

مراحل گردش کار راهنمای میز خدمت - مدارک لازم- قوانین

شماره تماس

مسئول مربوطه

نظرسنجی

سوالات متداول

نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی اردبیل

۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰۰

راهنمایی روش کار

۳۳۵۱۷۲۲۶

رئیس اداره نظارت بر درمان

نظرسنجی

بازدیدهای دوره‌ای و موردی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی

۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲

راهنمایی دانلود فرم جهت آشنایی با استانداردها

۳۳۵۱۷۲۲۶

رئیس اداره نظارت بر درمان

نظرسنجی

شرکت در سمینارها و کارگاه‌های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری

۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴

راهنمایی دستورالعمل‌های مرتبط

۳۳۵۱۷۲۲۶

کارشناس مسئول ارزیابی مراکز درمانی

نظرسنجی

صدور پروانه مؤسسات پزشکی

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰

راهنمایی راهنمای کار با سامانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

مسئول صدور پروانه

نظرسنجی

تمدید پروانه مؤسسات پزشکی

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۱

راهنمایی راهنمای کار با سامانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

مسئول صدور پروانه

نظرسنجی

ابطال پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲

راهنمایی راهنمای کار با سامانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

مسئول صدور پروانه

نظرسنجی

اصلاحات موردی بر اساس تقاضای موسسه پزشکی

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳

راهنمایی راهنمای کار با سامانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

مسئول صدور پروانه

نظرسنجی

لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تأسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا...

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۴

راهنمایی راهنمای کار با سامانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

مسئول صدور پروانه

نظرسنجی

تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور

۱۸۰۴۱۰۱۴۱۰۰

راهنمایی راهنمای کسب امتیاز

۳۳۵۱۷۲۲۶

کارشناس امور نیروهای متخصص

نظرسنجی

صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان

۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۱

   

۳۳۵۱۷۲۲۶

کارشناس امور نیروهای متخصص

نظرسنجی

صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان

۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۲

   

۳۳۵۱۷۲۲۶

کارشناس امور نیروهای متخصص

نظرسنجی

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

۱۶۰۲۱۰۱۸۱۰۲

فرایند کار آدرس سایت مجوز کار با اشعه

۳۱۵۵۲۴۳۵

مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه

نظرسنجی

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت

۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰

  تماس با شماره ۱۴۹۰ ۱۴۹۰ نظرسنجی
 
آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۷