سیستم اطلاعات بیمارستانی

تعداد بازدید:۲۰۲۶

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دارای ۱۰ بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی می باشد که هر ۱۰ مرکز مجهز به سیستم اطلاعات بیمارستانی بوده و تمامی اقدامات انجام شده برای بیمار در بیمارستانها از بدو ورود تا ترخیص بیمار د ر سیستم مذکور ثبت و ضبط و آنالیز میگردد و درنهایت امر سیستم مزبور یک پرونده الکترونیکی بصورت فایل XML از داده های بیمار در HIS تهیه و به سرور سامانه پر ونده الکترو نیک سلامت وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ارسال می نماید

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۵