اعضای کمیته پیاده سازی استانداردهای دوره پزشکی

تعداد بازدید:۳۱۸

اعضای کمیته پیاده سازی استانداردهای دوره پزشکی

آقای دکترجعفرمحمدشاهی دبیر و عضو کمیته

  • آقای دکتراکبر پیرزاده
  • آقای دکترعزیز کامران
  • آقای دکتر نوروز نجف زاده
  • آقای دکتر محمد ماذنی
  • آقای دکترایرج فیضی
  • آقای دکتر بهنام محمدی
  • آقای دکترسینا رسول زاده
  • آقای دکتر منوچهرایران پرور
  • آقای کاظم آخربین
  • خانم رباب جوانمرد
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸