حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

با هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی ستادی از فعالیتهای آموزشی دانشگاه در جهت هماهنگ سازی آموزش دانشگاه با سایر فعالیتهای و نیازها جامعه و کشور فعالیت می نماید.

این حوزه با بهره مندی از تجربه طولانی فرهنگ سازمانی مناسب و خبره در رقابت با سایر دانشگاههای علوم پزشکی خدمات خود را به دانشجویان (دوره های عمومی و تکمیلی)، فارغ التحصیلان (مشمولین آموزش مداوم)، واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سایر مؤسسات آموزش پزشکی و اعضاء هیأت علمی ارائه می نماید.

همچنین معاونت آموزشی دانشگاه با تلاش در جهت بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع و بهره آوری نوین در تسریع و کارآمد سازی فرآیندها و توسعه تحصیلات تکمیلی سعی در جلب رضایت داشته و همت خود را برای پاسخ به نیازهای ایشان مصروف می دارد.

جهت اصلی حرکت این حوزه، هدایت فعالیتهای آموزشی دانشگاه به سمت پاسخگوئی به نیاز جامعه و تربیت نیروی انسانی ماهر برای ارتقاء سلامت است.

سامانه فعالیتهای نوآورانه

فرم گزارش عدم شرکت موفق در آزمون مجازی