کارآموزی و کارورزی

تعداد بازدید:۱۴۵۰
 

کارورزی

طرح های درس

دکتر سعید صادقیه اهری 1 و 2 دکتر فرهاد پورفرضی  دکتر افشان شرقی دکتر نسرین فولادی 
دکترفیروز امانی 1,2,3,4,5,6,7 دکتر خاطره عیسی زاده  دکتر حامد زندیان 1 و 2 و 3  

کوریکولوم آموزشی ، برنامه آموزشی ماهانه  ، فرایند طی دوره

منابع و جزوات 

دکتر سعید صادقیه اهری  دکتر فرهاد پورفرضی  دکتر افشان شرقی 1و2و دکتر نسرین فولادی
دکتر فیروز امانی 1و2و3 و4 و5 و6و7 دکتر خاطره عیسی زاده 1 ,2 ،3 دکتر حامد زندیان 1 ,2  

فرمهای مرتبط ( فرم حضور و غیاب ، ارزشیابی دانشجویان پزشکی دردوره کارورزی ، لیست کتابها وجزوات امانت داده شده ، برگه حضور غیاب دانشجویان پزشکی بخش بهداشت , صورت جلسه امتحان پایان دوره ، نمرات اوراق امتحانی ، فرم تعهد مقررات انضباطی ، معرفی به بخش ، مشخصات دانشجویان دوره کارورزی ، معرفی نامه به بهداشت استان )

لوگ بوک 

کار آموزی 

طرح های درس 

دکتر سعید صادقیه اهری 1و2و3 دکتر فرهاد پورفرضی  دکتر افشان شرقی دکتر نسرین فولادی 
دکتر فیروز امانی  دکتر خاطره عیسی زاده    دکتر مرتضی عالیقدر1و2

کوریکولوم آموزشی ، برنامه آموزشی ماهانه  ، فرایند طی دوره 

منابع و جزوات کارآموزی 

دکتر سعید صادقیه اهری 1 و2  دکتر فرهاد پورفرضی  دکتر افشان شرقی 1و 2و 3   دکتر نسرین فولادی 
دکتر خاطره عیسی زاده 1، 2 دکتر مرتضی عالیقدر بهورزی1110 ،1،2،3،4،5،6،7،8،9 دکتر مرتضی عالیقدر1،2،3،4،5،6

فرمهای مربتط (فعالیت های علمی ،فرم حضوروغیاب ، ارزشیابی دانشجویان ، لیست کتابها وجزوات امانت داده شده ، برگه حضور غیاب دانشجویان پزشکی بخش بهداشت ، صورت جلسه امتحان پایان دوره ، فرم نظر سنجی ، نمرات اوراق امتحانی ، فرم تعهد مقررات انضباطی ، معرفی به بخش ، مشخصات دانشجویان ، معرفی نامه به بهداشت شهرستان )

لوگ بوک 

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۹