گروه جراحی

تعداد بازدید:۶۰۳۰

 

‌‌‌‌‌‌‌دکتر ایرج فیضی: دانشیار جراحی توراکس و مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
‌‌‌‌‌‌مدیر گروه: دکتر ایرج فیضی
دانشیار جراحی توراکس
پست الکترونیکی
i.feizi@arums.ac.ir
سوابق پژوهشی مدیر گزوه
سامانه علمی سنجی
‌‌‌‌سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات
‌‌‌‌‌‌ Google Scholar
 

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۷