کارشناس گروه پزشکی اجتماعی

تعداد بازدید:۱۱۲۱

 

‌نام و نام خانوادگی: گل افشان متولی

 

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی و پرستاری 

 

سمت اداری: کارشناس گروه پزشکی اجتماعی

 

پست الکترونیکی g.motavalli@arums..ac.ir

 

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) (داخلی ۳۱۵)

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۸