اعضای گروه بیوشیمی بالینی

تعداد بازدید:۵۹۳۳
             

دکتر رضا علی پناه مقدم

مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: دانشیار

پست سازمانی: مدیر گروه

https://isid.research.ac.ir/Reza_Alipanahmoghadam

پست الکترونیک: r.alipanah@arums.ac.ir

رزومه    

                  

 

    

دکتر مجتبی امانی 

مدرک تحصیلی: دکترای بیوفیزیک 

مرتبه علمی: استاد 

پست سازمانی: 

  https://isid.research.ac.ir/Mojtaba_Amani

پست الکترونیک: 

رزومه    

 

 

        

دکترمحمد ماذنی  

مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی بالینی 

مرتبه علمی: دانشیار 

پست سازمانی: 

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Mazani

پست الکترونیک: 

رزومه    

 

 

 

دکتر علی نعمتی 

مدرک تحصیلی: دکترای علوم تغذیه 

مرتبه علمی: دانشیار 

پست سازمانی: 

https://isid.research.ac.ir/Ali_Nemati2

پست الکترونیک: 

رزومه    

 

 

 

       

دکتر سید سینا مهدوی فرد

مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی بالینی 

مرتبه علمی: استادیار 

پست سازمانی: 

https://isid.research.ac.ir/SeedSina_Mahdavifard

پست الکترونیک: 

رزومه    

 

 

 

      

دکتر لطف اله رضا قلیزاده 

مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی بالینی 

مرتبه علمی: استادیار 

پست سازمانی: 

https://isid.research.ac.ir/Lotfollah_Rezagholizadeh

پست الکترونیک: 

رزومه    

 

 

دکتر علی اکبر فضائلی 

مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی بالینی 

مرتبه علمی: استادیار 

پست سازمانی: 

https://isid.research.ac.ir/Aliakbar_Fazaeli2

پست الکترونیک: 

رزومه    

 

اطلاعات تکمیلی توسط پورتال اعضای هیات علمی ارائه خواهد شد. " سامانه علمی سنجی اعضای هیات علمی"

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۹