گروه زنان و زایمان

تعداد بازدید:۶۷۵۰

مدیر گروه: دکتر نوشین مبارکی اصل : استادیار زنان و زایمان
سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات
پست الکترونیکی: 

اعضای هیات علمی:

نام خانوادگی، نام مرتبه علمی رشته تحصیلی نام خانوادگی، نام مرتبه علمی رشته تحصیلی
دکترجلیل وند، فرانک استادیار زنان، (فلوشیپ نازائی) دکتر درگاهی، رقیه استادیار زنان و زایمان
دکتر رحیمی، گیتی دانشیار  زنان و زایمان دکتر رضوی، مریم السادات استایار زنان و زایمان
دکتر تبریزیان، شروین استادیار زنان و زایمان دکتر کهنموئی، فریبا دانشیار زنان و زایمان
دکتر فرضی پور، شهلا استادیار زنان و زایمان دکتر قوامی، زهرا استادیار زنان و زایمان
دکتر مبارکی، نوشین استادیار زنان و زایمان دکتر میرزا رحیمی، تیبا استادیار زنان و زایمان
دکتر هادوی، فرناز  استادیار زنان و زایمان      

مرکز اموزشی درمانی علوی؛ گروه آموزشی زنان و زایمان؛ دانشکده پزشکی

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۸