گروه های آموزشی علوم بالینی

تعداد بازدید:۹۳۹۳

 

علوم بالینی عبارت است از مشارکت مجموعه های علومی که در خدمت بهبود بهداشت بوده وبرای جلوگیری، تشخیص و درمان بیماریها بکار گرفته می شود که این مهم از طریق گسترش (تحقیق)، ارتباطات (آموزش) و کاربرد (ارایه خدمات بالینی) دانش جدید حاصل می شود.
گروه های آموزشی علوم بالینی این دانشکده عبارتند از:

 

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۸