اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی

تعداد بازدید:۲۲۹۷
نام خانوادگی، نام رتبه  رشته تحصیلی پست الکترونیکی 
دکتر امانی، فیروز

دانشیار

آمار زیستی biostat.f@gmail.com ، Firouz.amani@arums.ac.ir
دکتر پورفرضی، فرهاد

استاد 

پزشکی اجتماعی farhad.pourfarzi@gmail.com ، f.pourfarzi@arums
دکتر زندیان، حامد

استادیار

سیاست گذاری سلامت zandian.hamed899@gmail.com ،h.zandian@arums.ac.ir
دکتر شرفی، افشان

دانشیار 

پزشکی اجتماعی a.sharghi@arums.ac.ir ، afshanshargi96@gmail.com
دکتر صادقیه اهری، سعید

استاد

پزشکی اجتماعی s.sadeghieh.a@gmail.com ، s.sadeghiyeh@arums.ac.ir
دکتر عیسی زاده، خاطره

دانشیار 

پزشکی اجتماعی isazadehfar@yahoo.com ، kh.isazadehfar@arums.ac.ir
دکتر فولادی، نسرین

استاد

آموزش پرستاری بهداشت جامعه

n.fouladi@arums.ac.ir ، foladi-n@yahoo.com

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۸