کوریکولوم گروه های علوم بالینی

تعداد بازدید:۳۶۶۹
رشته مقطع رشه مقطع رشته مقطع
اخلاق پزشکی کارآموزی ارتوپدی کارآموزی اورولوژی کارورزی
بیهوشی کارورزی پزشکی اجتماعی کارورزی پزشکی اجتماعی کارآموزی
پوست کارآموزی جراحی کارآموزی جراحی کارورزی
چشم کارورزی داخلی کارآموزی داخلی کارورزی
رادیولوژی کارآموزی روانپزشکی کارآموزی روانپزشکی کارورزی
زنان و زایمان کارآموزی زنان و زایمان کارورزی طب اورژانس کارورزی
عفونی کارآموزی عفونی کارورزی قلب و عروق کارآموزی
قلب کارورزی کودکان کارآموزی و کارورزی آسیب شناسی کارورزی
گوش، حلق و بینی کاراموزی نورولوژی کارآموزی پزشکی قانونی کارورزی

 

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۸