رسالت، ارزشها و چشم انداز

رسالت:

ارتقای سطح سلامت جامعه ازطریق درک وبرآورده نمودن نیازهای بهداشتی، درمانی ورفاهی بیماران وهمراهان آنان درچارچوب ارزشهای اخلاقی واسلامی.

ارزشها:

  • بیمار محوری

  • کرامت کارکنان

  • تعالی جویی و تفکر ناب

  • مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

  • همدلی و مشارکت جویی

  • دانش محوری

 

اخبار