واحد IPD

به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت های پس از عمل است. به عبارت دیگر به مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود جهت حفظ، بهبود یا حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال گردشگری سلامت می‌گویند.

کارکرد IPD در بیمارستان های کشور اعم از دولتی و خصوصی شامل:

  1. پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیلی یا برقراری کنفرانس با پزشک معالج
  2. هماهنگی با پزشک معالج و واحدهای بیمارستان اعم از درمانگاه، ‌پاراکلینیک، ‌ اتاق عمل، ‌بخش بستری، ‌ترخیص و امور مالی جهت تسهیل فرآیند تشخیص و درمان و ارتباط با ارجاع کننده بیمار.
  3. انجام برآورد هزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر
  4. ارتباط با ارجاع دهنده بیمار و تعامل بر اساس قرارداد معتبر
  5. هماهنگی با بخش های پشتیبانی خارج از بیمارستان جهت خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان وی اعم از استقبال و بدرقه فرودگاهی، ‌هتل، ‌مترجم و سایر نیازهای رفاهی و گردشگری.

IPD می تواند به عنوان یک شخصیت حقوقی جدا اما وابسته به بیمارستان مدیریت برنامه های گردشگری درمانی را اعم از بازاریابی و فروش و خرید خدمت از بیمارستان بر عهده بگیرد.