فرمهای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در بالین

تعداد بازدید:۶۴۸

معاونین محترم آموزشی مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه جهت پرداخت کارانه آموزشی اعضای هیات علمی بالینی، براساس کد تخصیص یافته فرم ارزشیابی را برای هر یک از اعضای محترم هیات علمی شاغل در بیمارستان تکمیل فرموده و روی ثبت  فرم کلیک فرمایید. 

 

مشاهده و تکمیل فرم

 

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۸