اطلاعات کارگاههای برگزار شده درسال ۱۳۹۶

تعداد بازدید:۱۶۲۱

لیست کارگاه های برگزارشده توسط EDC درسال ۹۶

گروه هدف

مدرس

متولی

تاریخ اجرا

نام فعالیت

ردیف

دستیاران بالینی

دکتر افشان شرقی

دکتر سعید صادقیه

EDC

۳۱/‏۱/‏۹۶

کارگاه کلینیکال ترایال

۱

اعضاء هیات علمی

دکتر حامد زندیان

EDC

۲۵/‏۳/‏۹۶

کارگاه روش تدریس

۲

اعضاء هیات علمی

دکتر مهدی حسین نژاد

EDC

۹۶/‏۳۰/‏۳

کارگاه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

۳

اعضاء هیات علمی

دکتر عزیز کامران

EDC

۲۶/‏۵/‏۹۶

کارگاه مبانی و مفاهیم آموزش مجازی

۴

دستیاران بالینی

دکتر افشان شرقی

دکتر سعید صادقیه

EDC

۶/‏۶/‏۹۶

کارگاه کلینیکال ترایال

۵

اعضاء هیات علمی

دکتر مهران سیف

دکتر بهشید

EDC با همکاری اساتید تبریز

۹۶/‏۹/‏۶

کارگاه راهبردهای آموزش عملی علم اخلاق و روش های آموزش بین حرفه ای

۶

دستیاران بالینی

دکتر حبیب زاده - دکتر ابراهیمی

دکتر صادقیه - دکتر دوستکامی

دکتر شرقی - دکتر مشعوفی

EDC

۲۱-۳۰/‏۶/‏۹۶

کارگاه ویژه دستیاران جدید

۷

اعضاء هیات علمی

دکتر افشان شرقی

EDC

۲۴/‏۷/‏۹۶

کارگاه ارزیابی صلاحیت بالینی

۸

اعضاء هیات علمی

دکترهادی پیری

EDC

۲۷/‏۷/‏۹۶

کارگاه اصول ومقررات ویژه اساتید مشاور

۹

اعضاء هیات علمی

دکتر حامد زندیان EDC ۹۶/‏۱۶/‏۸ کارگاه روش تحقیق در آموزش ۱۰

اعضاء هیات علمی

دکتر عزیز کامران

EDC

۴/‏۹/‏۹۶

کارگاه طراحی طرح درس

۱۱

اعضاء هیات علمی

دکتر افشان شرقی

EDC

۲۳/‏۹/‏۹۶

کارگاه دانش پژوهی و ارتقاء آن

۱۲

اعضاء هیات علمی

مهندس محمدنیا

EDC

۵/‏۱۱/‏۹۶

کارگاه پاورپوینت پیشرفته

۱۳

اعضاء هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

مهندس محمدنیا

EDC

۹/‏۱۱/‏۹۶

کارگاه پاورپوینت پیشرفته

۱۴

اعضاء هیات علمی

دکتر پرویز مولوی- دکترمهریارندری محمدی- دکتر حسن عدالت خواه

EDC

۱۳/‏۱۲/‏۹۶

کارگاه هوش و تحول اخلاقی

۱۵

اعضاء هیات علمی

دکتر افشان شرقی- دکتر ناهید احمدیان یزدی

EDC

۱۷/‏۱۲/‏۹۶

کارگاه روش تدریس تعاملی

۱۶

اعضاء هیات علمی و دستیاران بالینی

دکتر افشان شرقی

EDC

۲۲/‏۱۲/‏۹۶

کارگاه ارزیابی صلاحیت بالینی

۱۷

اعضاء هیات علمی

دکتر مهدی حسین نژاد

EDC

۲۳/‏۱۲/‏۹۶

کارگاه فرصت در کارآفرینی

۱۸

 
آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۳۹۷