کتب بهورزی

تعداد بازدید:۸۸

کتب دوره تطبیقی بهورزی با مدرک کارشناسی:

( آشنایی با نظام ارائه خدمات سلامت- سلامت محیط -مبانی بهداشت و کار در روستا- اصول تغذیه - کمکهای اولیه و اقدامات امدادی - مراقبت بیماریهای واگیر(1) - مراقبت بیماریهای واگیر (2) - مراقبت بیماریهای غیرواگیر- سلامت باروری - مراقبتهای پیش از بارداری- مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران - مراقبتهای ادغام یافته سلامت نوجوانان و مدارس - مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان - مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان- درمان های ساده علامتی - سلامت دهان و دندان - سلامت روانی، اجتماعی- پرستاری از بیمار- مسئله یابی سلامت در محیط ارائه خدمات- پایش و ارزشیابی و ارتقای کیفیت -ایمنسازی و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن - عوامل بیمارزای زنده، اصول گندزدایی و استریلیزاسیون - آشنایی با نحوه معاینات فیزیکی - مراقبتهای ادغام یافته سلامت جوانان- مدیریت خطر بلایا(* تغذیه در بلایا *آسیب پذیری در برابر بلایا*آشنایی با برنامه های وزارت بهداشت در زمینه بلایا *سلامت روانی اجتماعی در بلایا*مخاطرات و انواع آن *مدیریت اطلاعات در بلایا *مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا*مدیریت خطر بلایای مردم محور*نهادهای امداد رسان در بلایا و فوریتها *واژه شناسی در مدیریت بلایا}- داروشناسی برای خانه های بهداشت- بسته خدمتی کودک سالم - پایش و ارزشیابی(1)(2)

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۰