پرسنل

تعداد بازدید:۳۰۷۹

نام ونام خانوادگی:

سمت:

مدرک ورشته تحصیلی: 

شماره تماس: ۳۳۷۱۹۱۱۷-۰۴۵

پست الکترونیک:

 


نام ونام خانوادگی: رزیتا هاشمی

سمت: مربی پرستاری - کودک سالم و مانا- کمکهای اولیه

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی جامعه نگر

پست الکترونیک:


نام ونام خانوادگی: نسرین حسنپور

سمت: مربی بهداشت محیط وحرفه ای- آمار - تعاملات سازمانی

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس: ۳۳۷۱۹۱۱۷-۰۴۵

پست الکترونیک:

 

نام ونام خانوادگی: مریم صفری

سمت: مربی بهداشت خانواده

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

شماره تماس: ۳۳۷۱۹۱۱۷-۰۴۵

آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۴۰۰