اموراداری

تعداد بازدید:۱۹۰۵

نام نام خانوادگی: اسماعیل کاظمی

سمت: رئیس

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس 

شماره تماس: ۳۳۷۱۲۸۳۲-۰۴۵

پست الکترونیک:

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹