مرکز آموزش بهورزی

تعداد بازدید:۸۷۰۹

نام و نام خانوادگی: نیر مردآزاد

سمت: مدیرومربی سلامت خانواده

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناسارشد مامایی

شماره تماس: ۸-۳۳۷۱۹۱۱۷ -۰۴۵

پست الکترونیک:

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۷