آموزش بهداشت

تعداد بازدید:۵۷۳۱

نام و نام خانوادگی: سوسن سلیمی

سمت: مسئول

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامائی

تلفن تماس: ۵ -۳۳۷۱۴۹۰۲ -۰۴۵

پست الکترونیکی:

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۳۹۵