بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۱۲۴۴۰

 

نام و نام خانوادگی: پیمانه احمدی

سمت: مسئول

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس مامائی

شماره تماس: ۳۳۷۲۴۵۵۴-۰۴۵

پست الکترونیکی:


شرح وظایف: کارشناس مسئول بهداشت خانواده – شناسایی جمعیت تحت پوشش به تفکیک سن، جنس و منطقه – شناسایی عوامل و مشکلات اثر گذار بر سلامت و شناسایی جمعیت در گیر در این عوامل – آموزش و توانمند سازی با تنظیم واجرای برنامه های آموزشی در زمینه سلامت خانواده در سطوح مختلف -نظارت بر کمیت وکیفیت خدمات وبرنامه ها با ضوابط تعیین شده –بررسی وبرنامه ریزی وتعیین اهداف در زمینه سلامت خانواده در قالب سیاست های وزارت بهداشت-نکهداری سوابق اطلاعات وداده های موجود در برنامه وتجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها-تهیه واجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به واحد سلامت باروری

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۶