معاونت

تعداد بازدید:۸۱۰۷

نام ونام خانوادگی: مهندس یوسف بابائی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شماره تماس: ۳۳۷۱۶۹۹۳ -۰۴۵

پست الکترونیکی:

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۹۹