شماره تماس خانه های بهداشت

تعداد بازدید:۲۳۸۶۸

مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

شماره تلفن خانه های بهداشت شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۵

مرکز بهداشتی

درمانی

ردیف

نام خانه بهداشت

شماره نلفن

 

مرکز بهداشتی

درمانی

ردیف

نام خانه بهداشت

شماره نلفن

 

 

تقی دیزج

۱

تقی دیزج

۳۳۹۴۶۰۶۷

 

بودالالو

۴۰

گور قلعه

۳۳۶۸۹۱۰۸

 

 

۲

شریف بیگلو

۳۳۹۴۱۱۲۴

 

۴۱

هل آباد

۳۲۹۶۲۱۵۰

 

 

۳

سرخانلو

۳۳۹۴۶۱۰۰

 

۴۲

بود الا لو

۳۳۶۸۹۰۵۵

 

 

۴

خواجه بلاغی

۳۳۹۵۰۰۳۸

 

۴۳

حفظ آباد

۳۳۶۹۲۱۳۳

 

 

۵

جمیران

۳۳۹۴۰۲۷۷

 

۴۴

انیلو

۳۳۶۸۲۱۱۱

 

 

۶

لله لو

۳۳۹۲۴۰۷۱

 

 

 

 

 

 

 

ثمرین

۷

ثمرین

۳۳۹۳۶۴۶۰

 

آرالوی بزرگ

 

ایوریق

۳۳۶۹۰۳۳۱

 

 

۸

گندیشمین

۳۳۹۵۴۱۳۲

 

 

نوشهر

۳۳۶۹۳۳۷۷

 

 

۹

ینگجه ملا محمد حسن

۳۳۹۲۰۲۳۴

 

۴۵

آلوچه فولاد لو

۳۳۹۵۲۰۷۷

 

 

۱۰

میجنده

۳۳۹۲۰۱۱۲

 

۴۶

آراللوی بزرگ

۳۳۶۸۳۵۹۱

 

 

۱۱

شیخ احمد

۳۳۹۵۱۱۷۷

 

۴۷

آراللوی کوچک

۳۳۶۸۳۴۳۸

 

 

۱۲

کرد قشلاقی

۳۳۹۳۶۵۷۴

 

۴۸

بیله درق

۳۳۶۸۵۳۳۱

 

 

 

 

 

خلیل آباد

۴۹

 

 

۵۰

کریق

۳۳۶۸۰۴۰۰

 

 

۵۱

قزل قیه

۳۳۶۸۵۳۹۹

 

 

خشکرود

۱۳

قره تپه

۳۳۹۴۴۰۲۵

 

هیر

۵۲

باقر آباد

۳۳۶۸۶۱۰۴

 

 

۱۴

وکیل آباد

۳۳۹۴۴۰۰۵

 

۵۳

کرگان

۳۳۶۸۸۳۱۴

 

 

۱۵

جمادی

۳۳۹۴۴۲۷۸

 

۵۴

دوئیل

۳۳۶۸۸۴۸۸

 

 

۱۶

قلعه جوق

۳۳۹۲۸۲۴۷

 

۵۵

کوهساره

۳۳۶۸۱۲۱۸

 

 

۱۷

کرد کندی

۳۳۹۲۸۳۹۴

 

۵۶

خانقاه فولاد لو

۳۳۶۸۶۲۱۵

 

 

۱۸

چناقرد

۳۳۹۱۸۳۲۸

 

۵۷

کلخوران فولادلو

۳۳۶۸۸۴۷۵

 

 

۱۹

خشکرود

۳۳۹۱۸۴۴۳

 

۵۸

شبلو

۳۳۶۷۲۹۲۹

 

 

کلخوران شیخ

۲۰

 

 

 

باروق

۵۹

باروق

۳۳۹۲۱۳۲۷

 

 

۲۱

آقچه کندی

۳۳۹۴۵۳۱۶

 

۶۰

کنسول کندی

۳۳۹۲۲۰۳۲

 

 

۲۲

تازه کند شریف آباد

۳۳۹۳۰۱۱۲

 

۶۱

خیارک۱

۳۳۹۲۲۰۷۹

 

 

۶۲

خیارک۲

۳۳۹۲۲۲۹۸

 

 

۲۳

انزاب علیا

۳۳۹۳۲۲۰۰

 

۶۳

دیجویجین

۳۳۹۲۱۴۰۳

 

 

اردبیل ۱( شهید جدی)

۲۴

آغبلاغ چنذانق

۳۳۸۷۵۵۸۸

 

اردبیل ۲( شهید باهنر)

۶۴

جبه دار

۳۳۹۳۵۳۳۲

 

 

۲۵

سلطان آباد

۳۳۸۷۷۳۲۳

 

۶۵

شهریور

۳۳۹۳۵۵۴۳

 

 

۲۶

گیلانده

۳۳۸۷۰۳۳۶

 

۶۶

صومعه

۳۳۹۲۳۳۳۲

 

 

۲۷

قره لر

۳۳۹۱۲۱۵۲

 

۶۷

طالب قشلاقی

۳۳۲۵۳۳۷۱

 

 

۲۸

کرکرق

۳۳۸۷۸۴۳۰

 

۶۸

معصوم آباد

۳۳۹۳۵۶۲۸

 

 

اردبیل ۴(پ یله رودی)

۲۹

 

 

 

۶۹

سامیان

۳۳۹۱۵۳۶۳

 

 

۳۰

حکیم قشلاقی

۳۳۹۱۶۴۳۰

 

۷۰

گرجان

۳۳۹۲۵۱۸۰

 

 

۳۱

حاج سلیم قشلاقی

۳۳۹۱۱۳۲۵

 

اردبیل ۳( آزادگان)

۷۱

ایمتچه

۳۳۹۱۳۲۸۳

 

۳۲

شام اسبی

۳۳۵۷۲۳۷۷

 

۷۲

حسن باروق

۳۳۹۳۳۴۷۱

 

 

۳۳

زرد آلو

۳۳۹۳۴۰۵۸

 

۷۳

حمل آباد

۳۳۹۱۳۴۱۸

 

 

۳۴

پیر آلقیر

۳۳۹۱۰۰۳۰

 

۷۴

عموقین

۳۳۹۱۳۶۱۹

 

 

اردبیل ۵( نیار)

۳۵

تپراقلو

۳۳۹۱۷۳۴۶

 

۷۵

نوران

۳۳۹۳۳۴۹۳

 

 

۳۶

پیراقوم

۳۳۹۳۱۲۶۲

 

۷۶

دیولق

۳۳۹۴۷۰۷۸

 

 

۳۷

آغبلاغ رستم خان

۳۳۹۱۴۴۴۴

 

 

 

 

 

 

۳۸

آقاباقر

۳۳۹۴۲۱۵۷

 

 

 

 

 

 

۳۹

رضی آباد

۳۳۹۲۷۳۰۶

 

تعداد روستاها

۷۴

۷۶ خانه بهداشت

 

 

                       
 

 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۶