فرم نظرسنجی کاربران

فرم نظرسنجي
 • 0
 • چقدر از نحوه ارائه خدمات بخش امانت رضایت دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  زیاد
  تا حدودی
  1
 • کتابهای مرجع در کتابخانه چقدر از نیاز شما را برآورده می کند؟*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  زیاد
  تا حدودی
  2
 • تا چه اندازه خدمات ارائه شده در کتابخانه رضایت شما را فراهم کرده است؟*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  زیاد
  تا حدودی
  3
 • چقدر از میزان اطلاع رسانی کتابخانه رضایت دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  زیاد
  تا حدودی
  4
 • چقدر راهنماها وعلائم نصب شده بر قفسه ها در یافتن منابع مورد نظرمفید می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  کم
  زیاد
  تا حدودی
  5
 • چنانچه پیشنهاد یا انتقادی دارید ذکر فرمایید*توضیح بیشتر
  6