آمار ماموریتهای انجام یافته در اورژانس 115 استان اردبیل -سال1399

 

..................................................................