اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان تدوین برنامه عملیاتی پاسخ در برابر بلایا (EOP )

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان تدوین برنامه عملیاتی پاسخ در برابر بلایا (EOP ) جدید

با هدف ارتقاء آمادگی واحدهای بهداشتی در برابر بلایا و آشنائی کارکنان با شرح وظایف خود در زمان بحران، برای کارشناسان کاهش خطر بلایای شهرستانها و گروههای فنی معاونت بهداشتی توسط گروه کاهش خطر بلایای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ادامه مطلب