اخبار دانشگاه

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ریاست دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ریاست دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه

با حضور دکتر جعفری نمین رئیس نظام پزشکی اردبیل، دکتر رضایی بنا معاون درمان و دکتر نخستین معاون امور بهداشتی دانشگاه، معاون مدیر کل تعزیرات حکومتی استان و بررسی پرونده های تخلفاتی مربوط به حوزه بهداشت و درمان استان

ادامه مطلب