اخبار کوتاه تصویری

وقتی سیلی خوردی، بگو:

وقتی سیلی خوردی، بگو:

یا زهرا وقتی دستتو بستن بگو: یا علی وقتی بی یاور شدی بگو: یا حسن وقتی تشنه شدی بگو: یا حسین وقتی شرمنده شدی بگو: یا عباس اما اگه تشنه شدی، شرمنده شدی، بی یاور شدی، دستتو بستن، سیلی هم خوردی، آروم بگو: امان از دل زینب

ادامه مطلب