اخبار دانشگاه در یک نگاه

اخبار

استقبال از مدال آوران افتخار آفرین دانشگاه علوم پزشکی در فرودگاه اردبیل
استقبال از مدال آوران افتخار آفرین دانشگاه علوم پزشکی در فرودگاه اردبیل

قبل از ظهر روز جمعه توسط تنی چند از مسئولین دانشگاه از دانشجویان افتخارآفرین و مدال آور دانشگاه علوم پزشکی در فرودگاه اردبیل با اهدای گل استقبال شد.