درمانگاه پوست

لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر رستمی متخصص پوست، مووزیبائی شنبه- چهارشنبه-پنجشنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر عدالتخواه متخصص پوست، مووزیبائی یکشنبه- دو شنبه- سه شنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر حافظی فرد متخصص پوست، مووزیبائی شنبه-دوشنبه-چهارشنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر رضائی بنا متخصص پوست، مووزیبائی یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر میرمحمدی متخصص پوست، مووزیبائی ..............................

شنبه-یکشنبه-دوشنبه - سه شنبه -چهارشنبه (بیمارستان امام)

شنبه - یک شنبه - سه شنبه (کلینیک امام رضا)

دکتر عزتی متخصص پوست، مووزیبائی .............................. شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه (بیمارستان امام)
دکتر راضیه گل محمدی متخصص پوست، مووزیبائی .............................. شنبه - سه شنبه- چهار شتبه - پنجشنبه (درمانگاه توحید)
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۸۹۴