مطالب آموزشی پرستاری

 

کارگاه دو روزه زخم / تیرماه 97

1) /file/download/page/1561267931-feshari-254190.pdf

2) /file/download/page/1561267940-ghannadiasl-dibetic-foot-care.pdf

3) /file/download/page/1561267953-pishgiri-254227.pdf

4) /file/download/page/1561267964-poost-254189.pdf

5) /file/download/page/1561267975-wound-care-generic-product-solutions-lecture-material.pptx

6) /file/download/page/1561267986-.pdf

7) /file/download/page/1561267997-.pdf

8) /file/download/page/1561268017-1.pdf

9) /file/download/page/1561268028-.pdf

10) /file/download/page/1561268047-.pdf

11) /file/download/page/1561268060-.pdf

12) /file/download/page/1561268069-.pdf

13) /file/download/page/1561268079-.pdf

14) /file/download/page/1561268093-254249.pdf

15) /file/download/page/1561268158-.pdf

16) /file/download/page/1561268166-.pdf

 


 

کنترل عفونت

1) /file/download/page/1561268549-dr.seifi-tabriz.pptx

2) /file/download/page/1561268558-hcai-epidemiology-tir-97.pptx

3) /file/download/page/1561268567-health-care-associate-infection.pptx

4) /file/download/page/1561268578-kohi.pptx

5) /file/download/page/1561268588-outbreaks-of-hospital-infection.pptx

6) /file/download/page/1561268598-95-.pdf

7) /file/download/page/1561268634-.pptx

8) /file/download/page/1561268647-.pptx

9) /file/download/page/1561268663-26-97.pptx

10) /file/download/page/1561268675-.docx

 


سل

1) /file/download/page/1561269616-1-dr.nasehi-tb-importance-and-epidemiology-nurses-workshop-97.pptx

2) /file/download/page/1561269626-2-dr.bonakdar-tb-diagnosis.pptx

3) /file/download/page/1561269634-3-dr.nasehi-tb-treatment-drug-resistance.pptx

4) /file/download/page/1561269644-4-dr.nasehi-infection-control.ppt

5) /file/download/page/1561269655-marjani-ltbi-27.4.97.pptx

 


سقوط

1) /file/download/page/1561269900-1543734292-sogoot.pdf

 


 

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸