واحد نظارت امور آزمایشگاهها

خانم سولماز بصیری

کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

کارشناس مسئول اداره امورآزمایشگاهها

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۵