واحد نظارت امور آزمایشگاهها

آ قای کامیار رمضانی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس کنترل کیفیت

 

آقای حمید عیوضی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس نظارت و ارزیابی

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۷