کارشناسان اداره اقتصاد درمان و امور بیمارستانی

 

رقیه راد

کارشناس تعرفه و نظام پرداخت

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33534791 - 045 داخلی 2379

 

 


راحله حمیدی

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33534791 - 045 داخلی 2282

 

 


اکرم اسدیان

کارشناس بیمه و اقتصاد درمان

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33534791 - 045 داخلی 2289

 

 


زهرا مهری

کارشناس استاندارد و ارزیابی فناوری و مددکاری

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33534791 - 045 داخلی

 

 


محمد خواجوی

کارشناس اقتصاد درمان و اسناد ترافیکی

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33534781 - 045

 

 

 


زیداله نورزاده افشار

کارشناس کمیسیون پزشکی و نامه های مردمی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 33534781 - 045

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۸