کارشناسان اداره اقتصاد درمان

کارشناسان اداره اقتصاد درمان، استاندارد و فناوری سلامت

 

نام خانوادگی. نام

 

سمت

تلفن

سعیدمهدوی. اکرم السادات  

کارشناس مسئول اقتصاد درمان، استاندارد و ارزیابی فناوری

۳۳۵۲۲۲۸۱
خواجوی. محمد   کارشناس رسیدگی به اسناد پزشکی ۳۳۵۲۲۲۸۶
اسدیان. اکرم   کارشناس تعرفه و بیمه ۳۳۵۲۲۲۸۶
راد. رقیه   کارشناس اقتصاد درمان و نظام پرداخت ۰۴۵-۳۳۵۲۲۲۸۶
حمیدی - راحله   کارشناس آمار و مدارک پزشکی  

 

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۵