مدیر درمان

 

 

دکترمحمد رضا رضایی بنا

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: متخصص پوست

تلفن: ۳۳۵۲۲۲۸۳-۰۴۵

 

شرح وظایف

  • برنامه ریزی در مورد بالابردن سطح کارائی موسسات آموزشی و درمانی تابعه، در ساعات اداری و غیر اداری و پیشنهاد و اجرای طرههای خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستری و سر پائی

  • برنامه ریزی توسعه در اجرای طرههای فوق تخصصی (پیوند کلیه - قرنیه و قلب در چهارچوب ضوابط و دستورالعملهای ستاد مرکزی)

  • نظارت بر امور موسسات تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه
  • نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها
  • مراقبت مستمر بر نگهداری و حفظ وسایل و تجهیزات پزشکی واحد های تابعه به منظور انجام سرویس به موقع آنها
  • نظارت بر نحوه عملکرد نیروی انسانی بیمارستانها و مراکز درمانی
  • نظارت بر امور فوریتهای استان
  • نظارت بر اسناد و مدارک پزشکی مراکز درمانی استان
  • نظارت بر فعالیت کمسیونهای درمانی استان
  • هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپائی و بستری به گونه ای که موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد.
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶