رئیس اداره تجهیزات پزشکی

دکتر مسعود مهدوی منش

درجه دانشگاهی: پزشک عمومی

تلفن: ۳۳۵۲۲۲۸۲

دورنگار :۳۳۵۲۲۰۷۷

ایمیل: 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶