شرح وظایف اهدای عضو

عنوان پست: کارشناس فراهم آوری اعضای پیوندی و پیوند اعضاء

شرح وظایف:

الف) بخش اهدای عضو

۱ -نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس Organ Procurement Unit) ) OPU یا همان مرکز فراهم آوری را دارند.

۲- نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی مورد نیاز برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس Organ Procurement Unit) ) OPU یا همان مرکز فراهم آوری را دارند.

۳- نظارت بر فراهم ساختن امکانات، تجهیزات و وسایل مصرفی مورد نیاز برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس Organ Procurement Unit) ) OPU یا همان مرکز فراهم آوری را دارند.

۴- نظارت بر فراهم ساختن امکانات، تجهیزات و وسایل مصرفی مورد نیاز برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز شناسائی را دارند.

۵- نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای مراکز شناسائی، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز شناسائی را دارند.

۶- نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی مورد نیاز برای مراکز شناسائی، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز شناسائی را دارند.

۷- نظارت دقیق بر عملکرد آمبولانسهای اورژانس وفوریتهای پزشکی در انتقال افراد کمائی به مراکز ( Coma and Trauma Center )

۸- تحویل و بررسی گزارش ماهانه مراکز فراهم آوری و شناسائی

۹- بازبینی فصلی وحضوری مراکز شناسائی و فراهم آوری و ارائه گزارش مکتوب آن به مرکز مدیریت پیوند و بیماریها ی خاص وزارت بهداشت.

۱۰-و رود اطلاعات مرتبط با اهدای عضو و شناسائی در فرمهای مصوب وزارت بهداشت به صورت ماهیانه

۱۱- نظارت بر تخصیص بودجه به مراکز اهدای عضو و شناسائی و بیمارستانهای مرتبط، بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت در مورد تخصیص بودجه

۱۲- نظارت بر روند تأیید مرگ مغزی در مراکز اهدای عضو و شناسائی

۱۳- نظارت بر روند انتقال افراد مرگ مغزی از بیمارستان مبدأ به مراکز اهدای عضو

۱۴- نظارت بر همکاری بیمارستانهای مبدأ با مراکز اهدای عضو و شناسائی بر اساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

۱۵- نظارت بر همکاری بیمارستانهای دارای مرکز اهدا و شناسائی با این مراکز

۱۶- برگزاری دوره های آموزشی اهدای عضو و مرگ مغزی مصوب وزارت بهداشت برای پرسنل وعوامل مراکز اهدای عضو و شناسائی

۱۷ برگزاری دوره های بازآموزی آشنائی با مرگمغزی و اهدای عضو برای پزشکان وپرسنل مرتبط با اهدای عضو در بیمارستانهای مبدأ

۱۸- رسیدگی به مشکلات مراکز اهدای عضو، شناسائی و بیمارستانهای مرتبط وانتقال مشکلات به مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت

ب) بخش پیوند اعضاء

-نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای پیوند اعضا، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز پیوند اعضا را دارند.

۲- نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی مورد نیاز برای مراکز پیوند اعضا، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز پیوند اعضا را دارند.

۳- نظارت بر فراهم ساختن امکانات، تجهیزات و وسایل مصرفی مورد نیاز برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز پیوند اعضا را دارند.

۴- نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای درمانگاههای پیوند اعضا در مراکز ( Coma and Trauma Center )براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

۵- نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی مورد نیاز برای درمانگاههای پیوند اعضا در مراکز ( Coma and Trauma Center )براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

۶- نظارت بر فراهم ساختن امکانات، تجهیزات و وسایل مصرفی برای درمانگاههای پیوند اعضا در مراکز ( Coma and Trauma Center )براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

۷- نظارت بر عملکرد درمانگاههای پیوند اعضا در راستای تشخیص و ویزیت بیماران نیازمند به پیوند وپیگیری بیماران پیوند شده براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

۸- تحویل و بررسی گزارش ماهانه مراکز پیوند اعضا

۹- تحویل و بررسی گزارش ماهانه درمانگاههای پیوند اعضا

۱۰- بازبینی فصلی وحضوری مراکز پیوند اعضا و ارائه گزارش مکتوب آن به مرکز مدیریت پیوند و بیماریها ی خاص وزارت بهداشت.

۱۱- بازبینی فصلی وحضوری درمانگاههای پیوند اعضا و ارائه گزارش مکتوب آن به مرکز مدیریت پیوند و بیماریها ی خاص وزارت بهداشت.

۱۲-و رود به روزاطلاعات بیماران نیازمند به پیوند در فرمهای الکترونیکی مصوب وزارت بهداشت

۱۳- ورود ماهیانه اطلاعات مرتبط با پیگیری بیماران نیازمند پیوند شده در فرمهای الکترونیکی مصوب وزارت بهداشت

 

۱۴- نظارت بر تخصیص بودجه به مراکز پیوند اعضا، بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت در مورد تخصیص بودجه

۱۵- نظارت بر همکاری بیمارستانهای دارای مراکز پیوند اعضاء با این مراکز

۱۶- برگزاری دوره های آموزشی پیوند اعضاء مصوب وزارت بهداشت برای پرسنل وعوامل مراکز پیوند اعضاء

۱۷- هماهنگی با وزارت بهداشت برای شرکت جراحان وسایر پزشکان و پرسنل مرتبط با پیوند اعضاء در کنگره های بین المللی

۱۸- بررسی Survival و آمار موفقیت پیوند مراکز و ورود اطلاعات آن در فرمهای الکترونیکی مصوب وزارت بهداشت به صورت سالانه

۱۹ -رسیدگی به مشکلات مراکز پیوند، درمانگاههای پیوند و بیمارستانهای مرتبط وانتقال مشکلات به مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۵