اهدای عضو

فراهم آوری اعضای پیوندی و پیوند اعضاء

 

صایر شاه محمد اردبیلی: کارشناس فراهم آوری اعضای پیوندی و پیوند اعضاء

 

آدرس: انتهای خیابان دانشگاه-مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کد پستی :۸۵۹۹۱-۵۶۱۸۹

تلفن تماس: ۳۳۵۲۴۳۳۰-۰۴۵

همکاران

مسئول فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی

سرکار خانم معصومه نجفی زارع

(کارشناس پرستاری)

تلفن تماس:

۰۹۱۴۳۵۱۲۸۷۵

 

(هماهنگ کننده ارشد) فراهم آوری اعضاء

آقای حمید پیرنبی خواه (کارشناس پرستاری)

تلفن تماس:

۰۹۱۴۳۵۱۳۸۲۵

 

خانم معصومه داننده (کارشناس پرستاری) کوردیناتور ۰۹۱۴۳۵۴۲۲۴۵
خانم معصومه کسایی (کارشناس پرستاری) کوردیناتور ۰۹۱۴۱۵۷۳۸۹۶

مسئول امور فرهنگی و مددکاری

آقای شکور مولائی

(فوق دیپلم علوم انسانی)

تلفن تماس: ۰۹۱۴۴۵۱۹۶۶۳

 

کوردیناتور (هماهنگ کننده) پیوند

سرکار خانم کبری قربانزاده (دکترای پرستاری)

تلفن تماس: ۰۹۱۴۳۵۲۷۹۶۶

 

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۵