واحد تغذیه بالینی

مهندس حسن جعفری

درجه دانشگاهی: دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزش وتغذیه

پست الکترونیک: Hassanjafari11@yahoo.com

تلفن: ۳۳۵۱۷۳۳۹

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶